Integritetspolicy för Aneise AB - GDPR

 

Aneise AB arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Den här policyn fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Vi uppdaterar vår Integritetspolicy enligt GDPR löpande och den här texten kommer att uppdateras.

Integritetspolicy
Aneise AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Vår policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med förfrågningar och beställningar som du gör hos oss eller prenumerationer på vårt nyhetsbrev.

Vem ansvarar för dina uppgifter
Aneise AB (org 556999-9856), Kristineholmsvägen 10E, 441 39 ansvarar för dina uppgifter och du kan kontakta vårt dataskyddsombud/VD, Agnetha Svensson på telefon 031-757 21 80 eller via e-post: info@aneise.se. 

Vilka personuppgifter behandlar vi
Aneise AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss när du registrerade dig som kund såsom: 

  • Företags- / Personnamn
  • Organisations-/ Personnummer
  • Faktura-/Leveransadress
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-postadress


För vårt nyhetsbrev registreras ditt namn och e-postadress och denna är inte kopplad till någon av dina andra uppgifter, önskar du inte längre erhålla vårt nyhetsbrev kan du alltid avregistrera dig för detta eller kontakta oss så hjälper vi dig med detta. 

Vad använder vi dina uppgifter till
Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar, köp, leverans och avtal till dig samt för att ge information och service i samband med dessa. 

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Aneise AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling. Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan sparas så länge du är kund eller leverantör till bolaget och därefter i enlighet med vad lagen kräver. 

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Aneise AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Aneise AB kan anlita externa samarbetspartners för att vara behjälplig med vissa ärende. Dessa kan innefatta IT-tjänster, jurister, revisorer, kreditbolag osv. Dessa samarbetspartners får då tillgång till dina personuppgifter men dessa hanteras med yttersta sekretess och vi säkerställer en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I vissa lägen kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. 
Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.
Aneise AB kommer aldrig att lämna ut några personuppgifter i annan utsträckning än vad som beskrivs. 

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven. 

Rätt till rättelse 
Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med. 

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.